Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018
Tính đến ngày 15/10/2018, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa toàn tỉnh đạt 52.711,9 ha đạt 94,6% so kế hoạch vụ và bằng 89,6% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 10/2018 ước đạt 1.143,7 tấn tăng 0,5% so cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 10 tháng tăng trưởng khá (tăng 8,59% so cùng kỳ năm trước); Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2018 ước đạt 38,09 triệu USD, tăng 6,82% so tháng trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,...
Hoạt động ngành