Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 1.196,5 ha, tăng 2% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác ước đạt 16.674,4 tấn tăng 2,4% so cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 55.392,6 tấn, tăng 2,2% so cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 4 tháng tăng trưởng khá (tăng 32,27% so cùng kỳ năm trước). Ước thu ngân sách tháng 4 đạt 700 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đạt 3.957,1 tỷ đồng, tăng 16,80% so cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực,...
Hoạt động ngành